Psychiatra vs psycholog

Posted by admin on Sierpień 20, 2017
Służba Zdrowia

Psychiatra czy psychologPsychiatra czy psycholog, jakie posiadają uprawnienia i umiejętności, u kogo szukać pomocy w przypadku: zaburzeń psychicznych, życiowych problemów.

Lekarz psychiatra, ukończył Akademię lub Uniwersytet Medyczny, staż podyplomowy, co najmniej 6 letnią specjalizację i zdał egzamin specjalizacyjny. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, poza tym jak każdy lekarz może leczyć pozostałe schorzenia. Jako przedstawiciel nauk matematyczno – przyrodniczych w swej praktyce wykorzystuje wiedzę opartą na dowodach. Do terapii wykorzystuje metody biologiczne, psychofarmakologię, leczenie światłem, elektrowstrząsy, inne elektryczne stymulacje mózgu. Psychiatrzy wykorzystują również niektóre elementy tzw. „psychoterapii” przynajmniej te o udowodnionym działaniu oraz psychoedukację.  Posiadają uprawnienia do rozpoznawania chorób, wystawiania recept, orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy tzw. „zwolnienia lekarskie”, zaświadczenia o stanie zdrowia do rent i zasiłków rehabilitacyjnych, oraz zaświadczenia szczególne np. dla osób starających się o broń, adopcję.

Psycholog, to osoba która ukończyła studia wyższe, posiada tytuł magistra psychologii. Ta dziedzina wiedzy została wyodrębniona z filozofii czyli jest kierunkiem humanistycznym. Sa, tytuł psychologa nie upoważnia do diagnozowania zaburzeń psychicznych. Niektórzy psycholodzy rozszerzają swoje wykształcenie o specjalizację lub dodatkowe umiejętności. np w dziedzinie diagnostyki neuropsychologicznej. Kończą kursy psychoterapii, trenerstwa lub zdobywają uprawnienia w kierunku badań psychotechnicznych lub opiniowania osób starających się o broń.

Więc kogo powinniśmy wybrać gdy szukamy pomocy w przypadku podejrzenia zaburzeń psychicznych?

Według mnie zawsze należy zacząć od konsultacji lekarza psychiatry. To jedyna kompetentna osoba do postawienia diagnozy i ew. leczenia. Jeżeli problem dotyczy choroby psychicznej o biologicznym podłożu, psychiatra dalej pokieruje naszym leczeniem, otrzymamy zalecenia. Jeżeli nasze problemy psychiczne mają podłoże sytuacyjne, np. wynikają z trudnej sytuacji środowiskowej, lekarz oceni czy wymagamy: leczenia farmakologicznego, wsparcia psychospołecznego.

Natomiast psycholog ma pole do popisu gdy nasze zaburzenia są przede wszystkim skutkiem nierozwiązanych problemów. To specyficzny rodzaj poradnictwa, w trakcie spotkań z psychologiem możemy lepiej poznać siebie, zrozumieć nasze interakcje ze Światem, dopasować rozwiązania do swojej sytuacji. Psycholog nic nie leczy sensu stricto. Natomiast może pomóc zrozumieć chorobę, wyedukować.

Placówki, które oferują pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi zatrudniają z reguły całe zespoły specjalistów, w tym: lekarzy psychiatrów, magistrów psychologii, osoby z uprawnieniami do tzw. psychoterapii. Stwarza to możliwość opieki kompleksowej.

Przykłady dobrego współdziałania psychiatry i psychologa:

  1. Pomoc osobie, która straciła bliskiego. Ta szczególna sytuacja żałoby, zwana reakcją utraty często mylona jest z depresją. Jednak nierzadko nasilenie objawów: niepokoju, lęku, zaburzeń snu i łaknienia jest tak silne, że wymaga stosowania leków, w tym pomoże nam psychiatra. Jednak, należy pamiętać, iż to fizjologiczna reakcja na trudną sytuację i podstawowej pomocy udzieli nam psycholog, powiedziałbym, że jego rola w tym procesie jest dominująca.
  2. Pomoc osobie z depresją endogenną. To rodzaj depresji przekazywanej genetycznie. Występuje bez zewnętrznych przyczyn, choć trudne sytuacje też mogą wywołać epizod depresji. Tu decydującą rolę odgrywa dokładna diagnoza i leczenie farmakologiczne. Z reguły osoby z głęboką i/lub umiarkowaną depresją nie są w stanie korzystać ze wsparcia udzielanego przez psychologa. Natomiast po wyleczeniu epizodu po prostu takiej pomocy nie potrzebują. W tych przypadkach pomóc może jedynie lekarz psychiatra, natomiast rola psychologa jest pomocnicza.

 

Tags:

Dodaj komentarz